1آدم ها به دنیا میایند تا زندگی کنند

این وسط....میتوانم صادقانه بگویم همه خوشبختند...فقط نگاه هر فرد با دیگری متفاوت است...

نگاهت که زیبا باشد بدترین لحظات را خوب معنا میکنی...

نگاهت که زیبا باشد...در لا به لای غم هایت دیوانه وار میخندی...

مهم نیست که بقیه بگویند...چه دیوانه ای پیدا شده است...

مهم این است که خود میدانی...که خود میدانی که خوشبختی!ساده باش و ساده زندگی کن...

و در لابه لای ساده زیستنت بسیار لبخند بزن...

همین لبخند هاست که به زندگی جهت میدهند...

و همین لبخنداست که آیندتو میسازن...

پس دیوانه وار لبخند بزن:)
تاریخ دست نوشته :97.2.21

Designed By Erfan Powered by Bayan